VISION OG MISSION

Vision

Vi ønsker med QuietZone.dk at facilitere muligheden for, at vi mennesker kan udfolde vores iboende potentialer og finde vej ind til en dybere kontakt indadtil – til vores egen essens. Via den ’indre rejse og bevidste kontakt’ er det vores ønske, at vi kan forfine og kultivere hjertekvaliteter som venlighed, kærlighed og empatisk rummelighed, og derved opnå større livskvalitet, livsglæde og livsmening. Denne kultivering i det enkelte menneske mener vi og ønsker vi derfra kan bevæge sig udad mod omverdenen. Dette på tre niveauer: Individuelt, Socialt/Relationelt og Globalt. Det er vores dybe håb, at det kan medvirke til at skabe større balance i menneskene og deraf mere fred på Jorden mellem alle levende væsener og i større pagt med den omgivne natur.

”Diagnosen & Prognosen – Problemet” | Samfundsbetragtning

Vi lever i en verden hvor vi ofte og ret ubemærket, presser os selv og hinanden til det yderste. Der er stigende krav og forventninger om øget effektivitet, overskud, nærvær, kreativitet og tårnhøje præstationer, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Men noget tyder på, at vi – menneskene – ikke bliver ved med at kunne holde til det.

Statistikkerne om stress taler i hvert fald deres eget tydelige sprog og Verdenssundhedsorganisationen WHO forudså da også allerede i 2009 (red.), ”at stress, angst og depression ville blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020 og anslog, at 430.000 danskere levede med symptomer på alvorlig stress*. Det ved vi allerede i dag (2018) er langt oversteget, og de nye tal viser at der er 635.000 danskere i dag med disse symptomer, og dette er kun de, der har været til lægen med dem. ”Ubehandlet stress udløser samtidig over halvdelen af alle angstlidelser og depressioner”, stod der i samme rapport fra 2009*

Når vores krop er stresset og i alarmberedskab nedsættes dens funktionsniveau og balance. Vi kan ikke uden videre genskabe indre ro og følelsesmæssig balance og dermed sikre kroppens forudsætninger for at producere livsvigtige hormoner og bringe kroppen tilbage i balance, hvilket har en direkte skadelig påvirkning på vores psykiske- og fysiske helbred. Dette lægger samtidig et stort pres på vores mentale og psykiske sundhed, hvilket betyder, at behovene for bevidste tiltag, der giver mulighed for at bremse denne udvikling er afgørende for menneskers fremtidige sundheds- og helbredsmæssige tilstand og generelle oplevelse af livskvalitet og livsglæde. At udvikle supplerende praksisvaner, der sikrer dét vi kunne kalde for en ”Mental- og Følelsesmæssig Sundhedshygiejneer absolut nødvendigt og bliver altså ifølge WHO, livsvigtigt i fremtiden.

(*Tal fra Stressforeningen.dk http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/)

Mission

Som vi har antydet ovenfor, står vi i dette årtusinde muligvis overfor nogle af de største menneskeskabte udfordringer end hidtil i historien. Der er mange langt alvorligere ’kriser i spil’ end dem de økonomiske vismænd peger i retning ad. Kloden lider under menneskenes rovdrift på dens ressourcer og ”vi opfatter i højere grad naturen som vores omgivelser, end som vores ophav”, som K.E. Løgstrup formulerede det i sin klassiske bog ”Den etiske fordring”.

Vi har skabt en livsform og velfærdssamfund, der skaber ubalancer på et hidtil uset antal niveauer:

Individuelt – I det enkelte menneske, der lader til at være udfordret som aldrig før. Ikke blot på sin fysiske sundhed, men i bekymrende grad på det mentale- og følelsesmæssige sundhedsområde. Stress er blevet kaldt vor tids pest, og følgelidelser som angst og depressioner forekommer i en hidtil uset og stigende antal tilfælde og rammer tilmed vores børn og unge tidligere og tidligere i livet.

Socialt & relationelt: Vi lever i stigende grad som singler, vi isolerer os og udvikler mere egocentrisme end nogensinde før i historien – mange føler sig anderledes, ensomme, fraværende og mere adskilte fra omverdenen. Angstproblematikker og brug af antidepressiver er stadigt stigende og de unge debuterer tidligere og tidligere med brugen af psykopharmica – også mod opmærksomhedsforstyrrelser bedre kendt som bl.a. ADD og ADHD-diagnoser – uden man egentlig kender bivirkningerne på lang sigt.

Vores mission & inderste ønske er, at vi kan bidrage til at skabe en modvægt og modgift mod de ovenfor nævnte ubalancer og tendenser i tiden, for tilvejebringelse af en Supplerende mental- og følelsesmæssig sundhedshygiejne. Altså at fremme praksisveje, som eksempelvis meditation og stillestunder i dagligdagen, som en vej til at forebygge mentale- og følelsesmæssige/psykiske lidelser. Vi ønsker at medvirke til at tilvejebringe en supplerende form for ”Mental- og Følelsesmæssig Sundhedshygiejne”, ligesom vi har fået det indarbejdet fra barnsben omkring eksempelvis dét at vaske hænder og børste tænder mv. for at undgå at sprede bakterier og forebygge fysiske sygdomme. Ved at bevidstgøre nødvendigheden af ej blot den almindelige fysiske sundhedshygiejne, men en ny supplerende mental- og følelsesmæssig sundhedshygiejne kan vi begynde at vende de ubalancerede tilstande i kroppen til mere balancerede tilstande. Vi vil derfor med QuietZone.dk skabe en fremtidens ”Mental- og Følelsesmæssig fitnesstrænings-adfærd”. Med en sådan ny supplerende adfærd vil vi kunne opbygge nye automatiske sundhedsvaner som gavner sindsligevægt og forebygger det mentale- og psykiske helbred. I dag bliver vi i stigende grad mentalt- & følelsesmæssigt syge – tilsyneladende alene ved at gå i børneinstitutioner, skoler og på arbejde, samt ved at leve som et moderne menneske, eksempelvis i et parforhold, med børn, et arbejdsliv og fritidsinteresser mv.

Det sidste niveau, der viser sig udslagsgivende med tegn på menneskeskabte problemer og ubalancer er det Globale niveau. Kloden lider som aldrig før under vores bevidste som ubevidste velfærdstendenser og livsførelse. Nedsmeltningen af polkapperne og den globale opvarmning m.m. taler sit tydelige sprog. Vi, menneskene, kan ikke blive ved med at leve som vi gør og har gjort de seneste par hundrede år – i hvert fald ikke hvis vi også skal tage medansvar for helheden – for vores børn og de endnu ufødte generationer. Det er vist ganske åbenlyst for enhver. Vi kan ikke fortsætte som hidtil med skyklapper for øjnene og så ”håbe på det bedste” og/eller at en vor tids ”John Wayne” kommer og ”redder os fra undergangen”. Der må en mere ”vågen bevidsthed” til på et individuelt, relationelt og kollektivt/globalt niveau. En opvågnen hvor vi hver især begynder på et individuelt plan at ændre vores levevis til gavn for helheden. At arbejde på mindre ”indre forurening”, således at vi skaber mindre ”ydre forurening”. Og dette ej blot forstået i forhold til miljøet/naturen. Men mere forstået som mindre følelsesmæssig-, mental-, relationel- og kommunikativ forurening. Dette er vores mission. Og vi håber og tror på at frembringelse af QuietZones i det offentlige rum, på arbejdspladser, i skoler og institutioner, ja i hjemmene sågar, kan medvirke til denne udvikling.

”Recepten – Løsningen”

Vi mener således, at vi med QuietZone® og med vores QuietSpace® kan bidrage til at få vendt de ubalancerede tilstande på flere niveauer. At vi ved at etablere QuietZones – mentale fitness rum – i såvel gadeniveau som på danske arbejdspladser kan medvirke til og sikre øget Mental Sundhed.

Med inspiration fra den ældgamle japanske kultur, fyldt med smukke ritualer og en dyb respekt og intuitiv forståelse for, sammenspillet mellem mennesket og naturen, vil vi indrette et moderne japansk TATAMI RUM – et QuietSpace® med henblik på fordybelse igennem stilhed og meditation. Når man træder ind i et Q-space, oplever man et naturligt, følelsesmæssigt, fysisk og mentalt ”gearskifte”. Dét, at bevidstgøre dagligdagens mange ubevidste mentale- følelsesmæssige- og fysiske ”gearskifte”, er som nævnt det helt essentielle element i at genoprette og stabilisere menneskers sindsligevægt og følelsesmæssige balancer.

Når vi i vores Q-space benytter os af muligheden for ”bevidste gearskifte”, stimulerer vi således kroppen til at modvirke stress og øge de livsvigtige hormonbalancer i kroppen. Stilheden og enkeltheden i Q-space, får sanserne til at falde helt til ro. Ved bevidst at afspænde kroppen i en kortere periode dagligt, sammenholdt med træning af meditativ bevidsthed, giver vi vores nervesystem de rette forudsætninger for at genfinde balancen og roen inden i os selv.